Littérature

Liberté de Paul Eluard – traduction en alsacien

Auteur : Paul Eluard / Yves BISCH

Poème de Paul Eluard, adapté en alsacien par Yves BISCH

Uff mini Schüalhefter
Uff mi Pult un uff d Baim
Uff dr Sànd uff dr Schnee
Schrib ìch di Nàmma

Uff àlla glasena Sita
Uff alla laara Sita
Stei Blüat Papiir oder Ascha
Schrib ìch di Nàmma

Liberté